رستورانت تندوری پیزا به حیث کانیتن کلپ‌های فت نیشن و به حیث یک رستوانت ستندرد با خدمات انتقال رایگان به سراسر در خدمت شما قرار دارد.