کلپ فِت نیشن دارای وسائل معیاری بوده و فضای آن کاملاً مناسب است. در کل، از همه چیز در این کلپ تقدیر می‌نمایم و خصوصاً اخلاق و برخورد نیکو و احسن کارمندان را می‌ستایم.