کلپ فِت نیشن یک کلپ منحصر به فرد در ساحه خواجه رواش بوده و از تیم اداری برای راه اندازی آن از صمیم قلب سپاسگزاری می‌نماییم. مسلکی بودن این کلپ، همه چیز را خوشایند می‌سازد.