کلپ به بهترین وجه تجهیز شده است و توجه به دیکوریشن و دیزاین کلپ حرف ندارد. مسائل امنیتی و ایمنی به صورت مسلکی در نظر گرفته شده است. از همه بهتر رستورانت تندوری پیزا و تمام کارکنان این اداره قابل تقدیر است.