عالی است. داشتن تجهیزات و ماشین آلات خوب امید بخش است. امید است که در خدمات عالی و اخلاق احسن کارمندان تغییر ایجاد نشده و خدمات خارق العاده و فضای عالی کلپ همین گونه پردرخشش ادامه یابد.